Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

  • Giới thiệu

  • Tin tức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...
HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...
Bảng quảng cáo

Điều lệ Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam

Email In PDF.


Chương 1

Tên hội, Tôn chỉ, Mục đích

Điều 1. 
Tên của Hội: Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam 
Tên giao dich quốc tế:
Tên viết tắt tiếng Anh :

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các bác sĩ làm công tác nghiên cứu, chữa bệnh, giảng dạy, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần vào việc bảo vệ và tăng cường sức khoẻ cho trẻ em bằng phẫu thuật.

Điều 3. Phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà nội. Hội có con dấu riêng, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo đúng qui định và pháp luật Nhà nước ban hành.

Chương 2

Nhiệm vụ và quyền hạn của hội

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội

1. Tập hợp và giúp đỡ Hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, tham gia các lớp đào tạo và quan hệ hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực Phẫu thuật Nhi, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho trẻ em và xây dựng nền Y học Việt Nam

2. Tham gia ý kiến vào việc xây dựng những chủ trương có quan hệ đến toàn thể các Hội viên và quyền trẻ em.

3. Trao đổi kinh nghiệm với các Hội chuyên khoa và các Hội nhi khoa có liên quan ở trong và ngoài nước.

4. Tư vấn cho các cấp có thẩm quyền phương hướng phát triển chuyên ngành Phẫu thuật Nhi

5. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên khi có các rủi ro nghề nghiệp xảy ra.

Điều 5. Quyền hạn của Hội

1. đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệmvụ của Hội.

2. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, hỗ trợ cho các hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham quan đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực phẫu thuật nhi khi có yêu cầu.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, cung cấp thông tin về phẫu thuật Nhi cho hội viên. 4. Xuất bản sách, tạp chí của Hội theo quy định của Pháp luật.

Chương 3

Hội viên

Điều 6. Tiêu chuẩn hội viên

Những người có đủ tiêu chuẩn sau đây tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Hội đều có thể được công nhận Hội viên:

1. Là bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Nhi, gây mê nhi, hồi sức nhi khoa đang công tác điều trị, chăm sóc, theo dõi bệnh nhân trong khu vực nhà nước hoặc tư nhân.

2. Những cán bộ Đại học khác, làm chuyên khoa khác dù là bác sĩ hay không phải bác sĩ có đóng góp nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh trong lĩnh vực phẫu thuật nhi khoa có thể xin tham gia nhập Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam. Trong trường hợp này cần có hai hội viên giới thiệu và được Ban chấp hành Hội hoặc Chi hội cơ sở chấp nhận.

3. Việc công nhận Hội viên danh dự cho các phẫu thuật viên phải do Đại hội đại biểu Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam đề nghị và báo cáo lên cấp trên xem xét.

Điều 7. Nhiệm vụ của Hội viên

1. Tôn trọng điều lệ Hội, tuyên truyền phát triển hội viên, vận động quần chúng hưởng ứng mọi hoạt động của Hội.

2. Chăm lo xây dựng đoàn kết trong nội bộ chuyên ngành Phẫu thuật Nhi và giới Y Dược học nói chung, góp phần xây dựng nền Y học nước nhà 3. Tích cực trao đổi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, góp phần xây dựng chuyên ngành phẫu thuật Nhi lớn mạnh, xứng đáng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: " Thầy thuốc phải như mẹ hiền"

4. Tham gia sinh hoạt hội và đóng hội phí

Điều 8. Quyền lợi hội viên

1. Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, bầu và ứng cử vào Ban chấp hành các cấp của Hội.

2. Được khuyến khích và giúp đỡ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, và nghiên cứu.

3. Được trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình tại các buổi sinh hoạt khoa học của hội, được đăng các công trình của mình vào tạp chí của hội hoặc được giới thiệu đăng ở các tạp chí của Tổng hội.

4. Được xin ra hội.

5. Được sự giúp đỡ và can thiệp của hội với các cơ quan pháp luật khi có các rủi ro nghề nghiệp xảy ra.

6. Được xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia.

Điều 9. Thủ tục vào hội, ra hội

1. Những người muốn tham gia sinh hoạt Hội phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội khi có đủ tiêu chuẩn hội viên để Ban chấp hành đề nghị Chủ tịch xem xét, quyết định.

2. Hội viên bị xoá tên trong các trường hợp sau: Vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội, không chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Ban chấp hành Hội, làm mất uy tín của Hội; Vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Hội viên có nguyện vọng xin thôi sinh hoạt Hội thì bị xoá tên.

4. Việc xoá tên Hội viên do Văn phòng Hội đề nghị, Ban chấp hành Hội xem xét và đề nghị Chủ tịch Hội quyết định.

5. Sau khi có quyết định xoá tên Hội viên, văn phòng Hội có trách nhiệm thông báo đến Hội viên bị xoá tên và công khai theo quy chế của Hội.

Chương 4

Tổ chức của Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam

Điều 10. Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam gồm có:

1. Hội chuyên khoa ở Trung ương.

2. Các chi hội Phẫu thuật Nhi ở địa phương

Điều 11. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam, số lượng Ban chấp hành do Đại hội qui định trong khuôn khổ điều lệ của Tổng hội. Ban chấp hành bầu ra Ban thường vụ để giúp Ban chấp hành tiến hành công việc thường xuyên của Hội. Ban thường vụ gồm:

1. Chủ tịch.

2. Các phó chủ tịch.

3. Tổng thư ký.

4. Một số uỷ viên: không quá 1/3 số uỷ viên Ban chấp hành Tuỳ theo nhu cầu công tác, ban thường vụ có thể thành lập các ban chuyên môn: Ban tổ chức, tài chính, đối ngoại, Ban KHKT và xuất bản.

Hội có văn phòng đặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà nội và do Chủ tịch hội phụ trách. Hội có tạp chí riêng: Tạp chí Phẫu thuật Nhi Việt Nam

Điều 12. Chi hội Phẫu thuật Nhi là thành viên của Hội Nhi khoa Việt Nam và phải có từ 21 hội viên trở lên mới được thành lập. Nhiệm kỳ của Chi hội là 2 năm. Chi hội có nhiệm vụ và quyền lợi: tổ chức trao đổi kinh nghiệm chuyên môn cho hội viện trong phạm vi địa phương mình (Tỉnh hoặc Thành phố). Tham gia các hoạt động của hội, tôn trọng và thực hiện điều lệ của hội.

Chương 5

Khen thưởng và kỷ luật

Điều 13. Khen thưởng

Những Chi hội và Hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội sẽ được hội khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng.

Điều 14. Xử lý vi phạm Những Chi hội và Hội viên nào phạm những điều sau đây sẽ bị xoá tên trong hội:

1. Làm tổn hại uy tín của hội.

2. Chống lại tôn chỉ, mục đích của hội.

3. Bị kỷ luật của chính quyền từ mức sa thải hoặc bị toà án truy tố trách nhiệm hình sự.

Chương 6

Tài chính của hội

Điều 15. Tài chính của hội bao gồm:

1. Hội phí của hội viên.

2. Thu nhập do quỹ của hội được Nhà nước cho phép.

3. Viện trợ bằng tiền hoặc hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Việc sử dụng theo qui định của hội và qui chế tài chính của Nhà nước.

Điều 16. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính

1. Đối với tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ và do Nhà nước hỗ trợ mà hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ, thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

2. đối với nguồn tài chính tự có mà Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nộ sau khi giải thể thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do Ban chấp hành Hội giải thể quyết định.

Chương 7

Điều khoản thi hành

Điều 17. Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam mới có quyền sửa đổi điều lệ Bản điều lệ này gồm có 7 chương và 17 điều Trưởng ban vận động thành lập Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm Phương hướng hoạt động của Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam Phương hướng chung là nhằm tập hợp đội ngũ cán bộ y tế hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật Nhi, cùng nhau học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc và điều trị cho trẻ em Việt Nam bị các bệnh ngoại khoa cần can thiệp phẫu thuật góp phần cải thiện chất lượng sức khoẻ của người Việt Nam. Nội dung hoạt động bao gồm các lĩnh vực sau đây: 1. Lên danh sách và tâp hợp tất cả cán bộ Y tế hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật Nhi.

2. Xây dựng mạng lưới phẫu thuật Nhi từ trung ương đến địa phương đặc biệt là ở các tỉnh miền núi và vùng sâu vùng xa để mỗi tỉnh có 1 khoa phẫu thuật Nhi hoặc 1 đơn vị phẫu thuật Nhi bao gồm ít nhất 2 phẫu thuật viên, 1 bác sĩ gây mê, 1 bác sĩ hồi sức và 4 điều dưỡng được đào tạo cơ bản về phẫu thuật, gây mê và hồi sức trẻ em.

3. Tổ chức cung cấp thường xuyên thông tin cập nhật về các tiến bộ trong phẫu thuật Nhi trong nước và quốc tế. Có cán bộ chuyên theo dõi, thu thập và dịch các tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt để gửi cho các hội viên.

4. Tổ chức đào tạo kiến thức về phẫu thuật, gây mê, hồi sức cho các hội viên trong cả nước thông qua các lớp tập huấn ngắn ngày. Tổ chức tập huấn cho các tỉnh phía Bắc tại Hà nội và các tỉnh phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc 1 năm 1 lần để trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau

6. Mời chuyên gia quốc tế vào giảng bài và trao đổi kinh nghiệm

7. Tạo điều kiện để các hội viên có điều kiện tham gia các hội nghị quốc tế, góp phần giới thiệu ngành Phẫu thuật Nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

8. Giúp đỡ hội viên có thể công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nước

9. Kiến nghị với các trường Đại học Y để thành lập Bộ môn Phẫu thuật Nhi, đưa chương trình phẫu thuật Nhi vào giảng dạy ở các trường đại học, đào tạo các bác sỹ Chuyên khoa phẫu thuật Nhi sau đại học như chuyên khoa cấp I, cấp II, Thạc sỹ, Tiến sỹ.

10. Kiến nghị với Bộ Y Tế xây dựng tiêu chuẩn của các Phẫu thuật viên Nhi khoa. Xây dựng quy chế để trẻ em chỉ được phẫu thuật bởi các bác sỹ Ngoại nhi, phân tuyến điều trị trong lĩnh vực Phẫu thuật Nhi.

11. Tư vấn cho các giám đốc bệnh viện phương hướng xây dựng và phát triển khoa Phẫu thuật Nhi tại bệnh viện tuyến tỉnh.

12. Tìm kiếm các nguồn tài trợ để duy trì hoạt động của hội.

13. Tăng cường quan hệ hợp tác với các hội chuyên khoa khác như Hội Ngoại khoa, Hội Nhi khoa và với các hội Phẫu thuật Nhi quốc tế.

14. Xây dựng Website của hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam

15. Kết hợp với các tạp chí để có thể xuất bản 2 số chuyên đề /năm về các công trình nghiên cứu của các hội viên trong phẫu thuật Nhi. Trưởng ban vận động thành lập Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm Danh sách các đơn vị có thành viên tham gia Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam

1. Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh 
3. Bệnh viện Nhi đồng Cần thơ 
4. Bệnh viện Nhi đồng Đồng nai 
5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc trăng 
6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền giang 
7. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia lai 
8. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh hòa 
9. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú yên 
10. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình định 
11. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi 
12. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam 
13. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đà nẵng 
14. Bệnh viện Trung ương Huế 
15. Bệnh viện Đa khoa Đồng hới 
16. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh hoá 
17. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh bình 
18. Bệnh viện Đa khoa Nam định 
19. Bệnh viện Đa khoa Hà Nam 
20. Bệnh viện Đa khoa Thái bình 
21. Bệnh viện Đa khoa Thái nguyên 
22. Bệnh viện Đa khoa Cao bằng 
23. Bệnh viện Đa khoa Lạng sơn 
24. Bệnh viện Đa khoa Tuyên quang 
25. Bệnh viện Đa khoa Hà giang 
26. Bệnh viện Đa khoa Lào cai 
27. Bệnh viện Đa khoa Phú thọ 
28. Bệnh viện Đa khoa Yên bái 
29. Bệnh viện Đa khoa Hải dương 
30. Bệnh viện Đa khoa Bắc giang 
31. Bệnh viện Đa khoa Hưng yên 
32. Bệnh viện Đa khoa Bắc ninh 
33. Bệnh viện Nhi Hải phòng 
34. Bệnh viện Nhi Nghệ An 
35. Bệnh viện Nhi Trung ương

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 23 Tháng 6 2012 09:53 )  
You are here: Home GIỚI THIỆU CHUNG Điều lệ

Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...

Tin tức, sự kiện mới

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...

Thông tin mới

Tin xem nhiều